ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η μονάδα «OLYMPIANS HEMP» που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων κάνναβης.

Η Διοίκηση της επιχείρησής μας δεσμεύεται για:

 • Την προμήθεια εμπορευμάτων και βοηθητικών υλών, με προδιαγραφές σύμφωνες με την Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αποκλειστικά και μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές.
 • Την αποθήκευση και διάθεση ασφαλών προϊόντων. Τη συμμόρφωση των παρεχόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Την εφαρμογή Κανόνων Ορθής Υγιεινής, Βιομηχανικής και Αποθηκευτικής Πρακτικής.
 • Την κατάλληλη επισήμανση των προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τρέχουσας νομοθεσίας.
 • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων- αναγκών των πελατών με κύριο γνώμονα το σεβασμό στο πελάτη.
 • Την παρακολούθηση των διεργασιών και της ασφάλειας των προϊόντων της μέσω των επιχειρηματικών της στόχων.

Οι παραπάνω δεσμεύσεις επιτυγχάνονται με:

 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αυτοελέγχου των προϊόντων που εμπορεύεται ( σύμφωνα με τις αρχές του CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 & Annex και του προτύπου ISO22000:2005),το οποίο έχει ανιχνεύσει και προβλέψει όλους τους δυνητικούς κινδύνους που σχετίζονται με τα χρησιμοποιούμενα εμπορεύματα, τα υλικά συσκευασίας τους, καθώς και με τον τρόπο χειρισμού όλων των παραπάνω.
 • Τη συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές, οι οποίοι υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο και παροτρύνονται για διαρκή βελτίωση.
 • Την εφαρμογή αποτελεσματικού ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια χειρισμού των εμπορευμάτων.
 • Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων.
 • Τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας και τη διάχυση της οποιασδήποτε σχετικής πληροφόρησης στο προσωπικό της επιχείρησης, αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς ελέγχου, πελάτες, προμηθευτές, κτλ)
 • Την ενθάρρυνση των υπευθύνων του συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες τεχνολογικές αλλαγές και την τρέχουσα Εθνική και Διεθνή νομοθεσία και βιβλιογραφία.

Η παρούσα πολιτική ασφάλειας ανταποκρίνεται και είναι σύμφωνη με τους στόχους της επιχείρησης και τις απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια και την ποιότητα των εμπορευμάτων της, της νομοθεσίας και των αρμόδιων αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα για τους κινδύνους απ’ όλα τα προϊόντα και τα διάφορα στάδια χειρισμού τους εντός της επιχείρησης.
Η εταιρεία δεσμεύεται για την άσκηση των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά ούτε και την ηθική και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.
Ισχύει και Εφαρμόζεται σε όλα τα είδη της εταιρείας, σε όλες τις γραμμές και τα επιμέρους στάδια χειρισμού τους.
Η διαρκής προσπάθεια για Ασφάλεια και Βελτίωση των προϊόντων που παράγουμε και τα οποία διαθέτουμε αποτελεί προτεραιότητα της επιχείρησης μας.